KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 75


  Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik

KAYNAK Dergisi Sayı:75

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-EYLÜL 2018

İÇİNDEKİLER

Çevik Liderlikte Zihniyet Değişikliği

Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik Sayısını Hazırlarken

Çeviklik Bir Kurum için Neden Gerekli?

Çeviklikte “İnsan” Faktörü

Kötü Liderlikten Çeviklik Öğretileri

Ya Dışındasındır Çemberin ya da İçinde Yer Alacaksın

Çevik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

Çevik Liderlik Dönüşümü

Stratejik Çevikliğin Yeni Yetkinliği: Alçak Gönüllülük

Karar Alımında Çeviklik: Bilinmezlikte Akıllıca Karar Vermek

İnsan Kaynakları’nın Yeni Rolü: Çevik İş Ortaklığı

Hantal Kurumsal Kültür ve Çevik Yaklaşım

Yeni Dünya Düzeni ve Çevik Lider

Öğrenme Çevikliğini Destekleyen Örgütsel Yapılar

VUCA Koşullarında Çevik Lider ve Stratejik Çeviklik

Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik

Hızlı İş Yaşamında Çevikliğin Bin Bir Hali

Çevik Lider’in Aşması Gereken Yirmi Engel

Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım

Çevik Liderliğin Olmazsa Olmazı: Koçluk Kültürü

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Çevik Liderlik ve Yetenek Yönetimi 

Makale Ekin Fındık, Baltaş Grubu, Seçme Yerleştirme

Kaynak Dergisi’nin bir önceki sayısında yayımlanan Çevik Liderlik makalesinin sonuç bölümünde çevik liderlerin dört temel yetkinliğini sıralamış ve bunlara üç adet de temel davranış biçimi eklemiştik.1 Bunları yeniden hatırlamak gerekirse; çevik liderler alçakgönüllüdür, ilgilidir, vizyonerdir ve uyum sağlayabilirler. Yüksek farkındalıkla hareket eder, bilgi temelli karar almaya özen gösterir ve bu kararlarını hızla hayata geçirirler. Çevik liderlerin bu temel özellikleri aslında günümüz iş dünyasının gerekliliklerini de özetliyor. Bundan 15 yıl öncesinde özellikle de yöneticilik pozisyonları için fazlasıyla değerli bulunan kararlılık ve süreklilik, küresel dünyada sürekli olarak değişen ekonomik, sosyal ve politik çalkantılarla artık yerini kârlılık ve sürdürülebilir rekabet için esneklik ve çeviklik gibi yetkinliklere bıraktı. 

Yetenek yönetimi

İnsan kaynakları çalışmalarının şirketlere sunabildiği faydaların ve rekabette sağladığı üstünlüğün ortaya çıkması ve insan kaynakları birimlerinin şirketlerin stratejik bir parçası olduğunun anlaşılması ile birlikte şirketler de kendilerini yeniden yapılandırmaya başladılar. Var olan insan kaynakları birimlerinin fonksiyonları arttı ve çeşitlendi. Şirkete uyum sağlayacak, yüksek performans gösterecek doğru ve yetkin kişiyi bulmak, onu geliştirmek ve elde tutmak, liderlik pozisyonlarına taşıyabilmek tüm kurumların odaklandığı alanlar haline geldi. Şirketlerin varlığı için en zor bulunan kaynak olan “doğru insan”ı bulmak ve elde tutmak bundan 20 yıl öncesinde olduğu kadar kolay değil. Son yıllarda insan kaynakları birimlerinin altında “yetenek yönetimi” olarak da karşımıza çıkan fonksiyon şirketlerin insan kaynağına yaptığı yatırımların artık daha kurumsal olarak ilerlediğinin bir göstergesi. Yetenek yönetiminin de odaklandığı alanlar içinde bulunduğumuz hızlı değişim yüzyılına uyum sağlıyor.

Yetenek yönetimi kurumların kritik kadrolarının tanımlanması, hangi alanlarda hangi önemli yetkinliklere ihtiyaç olduğunun belirlenmesi, var olan çalışanların bu yetkinlikler temelinde değerlendirilip güçlü ve gelişime açık yanların belirlenmesi, kurumun vizyonu, yapılan iş ve yetkinliklerin birbiriyle örtüşmesini sağlayarak uzun vadede insan kaynağını doğru yönetme olarak özetlenebilir.2 İnsan kaynakları birimlerinin temel başarı faktörü olarak değerlendirilebilecek bu alan elbette sadece insan kaynakları biriminin çalışmaları ile yürütülemez. Yetkinlik tanımlamaları, işgücü planlaması, seçim, eğitim ve gelişim çalışmaları gibi aşamaları da içeren yetenek yönetimi, kurumların tüm birimleri arasında iletişimi ve yöneticilerin de işbirliğini gerektiriyor.3 Uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmak için doğru sistemi kurmak ve yürütmek, kurumun tüm düzeylerinin aktif katılımı ve bağlılığı ile mümkün olabilir. Yüksek potansiyelli çalışanların kurum içinde performansın ötesinde yetkinlik temelli olarak belirlenmesi, şeffaf bir plan ile gelişim alanlarının güçlendirilmesi ve kritik kadroların yedeklenmesi, şirketleri yarına güçlü şekilde taşıyacaktır ve bu yolla da çalışanların da kuruma olan bağlılığı artacaktır. Kurumun insan kaynağına yaptığı böylesi bir yatırım kurumun gücünü arttıracaktır. Bu yetkinliklerin tanımlanmasının ardından kişiye özel olarak belirlenmesinde kullanılan kişilik envanterleri ve değerlendirme merkezi araçları yüksek geçerlilik ve güvenilirlik oranları ile kurumlara doğru veri sağlayabilir.

Çevik liderlerin yetkinlikleri

IMD and metaBeratung tarafından yapılan araştırmada ortaya konan çevik liderlerin dört temel yetkinliği de kişilik envanterleri aracılığıyla ölçülebilmeye başlandı ve bu yetkinlikler artık şirketlerin kritik pozisyonları için önemli yetkinlikler haline gelmeye başladı.4 Dolayısıyla, şirketinizi geleceğe taşırken bu yetkinlikleri de göz önünde bulundurmakta, bu yetkinlikleri kurumsal yetenek yönetimi sisteminin içine dahil etmekte fayda var:

  • Ne kadar alçakgönüllüsünüz? Çevik liderler, çevik olmayan liderlere göre başkalarının kendilerinden daha fazla şey bildiğini kabul ederler. Bu farkındalıkla etkili, birbirinden öğrenen ve birbirine güvenen ekipler kurarlar. Kurumun içinden ve dışından bilgi toplamaya her zaman açıktırlar.
  • Ne kadar ilgilisiniz? Çevik liderler iş ve dış paydaşlarla daha çok iletişim halindedir. Konuşmaktansa dinlemeye ve soru sormaya daha çok önem verirler. Meraklıdırlar ve yeni eğilimleri, teknolojileri takip ederler.
  • Ne kadar vizyonersiniz? Çevik liderler vizyon ve stratejilerini uzun vadeli olarak inşa ederler ve kısa vadeli belirsizlik durumlarında dahi uzun vadeli planlarından vazgeçmezler.
  • Ne kadar iyi uyum sağlayabiliyorsunuz? Çevik liderler değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunun farkındadırlar. Fikirleri yeni gelişen durumlara uyarlamayı bir zayıflık olarak değil güçlü bir alan olarak değerlendirirler.

Çevik liderlerin davranışları

Çevik liderlerin yetkinlikleri olarak kabul gören bu yetkinlikleri hayata geçiren kurumlar belirsizlik ve hızlı değişim ortamlarında bile kurumun etkili şekilde ilerlemesini sağlıyor. Bu yetkinlikler kendisini üç ana davranış ekseninde gösteriyor.

  • Çevrenizin ne kadar farkındasınız? Çevik liderler iç ve dış çevrelerindeki fırsat ve tehditleri sürekli olarak tararlar.
  • Kararlarınızı nasıl alıyorsunuz? Çevik liderler karar alırken bilgiyi ve ölçülebilir veriyi kullanır; kanıt temelli karar alırlar.
  • Ne kadar hızlı harekete geçiyorsunuz? Çevik liderlik hızlı hareket edebilmek demektir. Hızlı hareket etmek mükemmeli yakalamaktan daha önemlidir.

Kurumların çevik liderlik yetkinliklerini ve bunların önemini fark etmesi, bu yetkinlikleri yetenek yönetimi sistemlerine entegre etmesi kuruma rekabet avantajı kazandıracaktır. Yöneticilerin ve yönetici pozisyonlarına gelmek isteyenlerin de bu yetkinlikleri ve davranışları tanıması, kendini bunlar ekseninde değerlendirmesi, geribildirim alması ve gelişim alanlarını belirleyip bu davranışları pratik etmesi belirsizlik dönemlerinde kurumların kurtarıcısı olacaktır.

Kaynakça:

1. Findik, E. Çevik Liderlik. Kaynak Dergisi, 2018; 73-74: 14-16.

2. MUCHA, T. R. The Art and Science of Talent Management, Organization Development Journal, 2004; Winter 22(4): 96-100.

3. Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi [Internet]. Uygun erişim: http://arsiv.ntv.com.tr/news/249410.asp

4. Agile Leadership in an Age of Digital Disruption [internet] Uygun erişim: https://www.imd.org/research/insightsimd/agile-leadership-in-an-age-of-digital-disruption/


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.